Inovácie - cesta k zlepšeniu

Výrobcovia prinášajú vždy nové a nové inovácie, ktorými sa snažia vylepšiť svoj výrobok. Dôvody sú rôzne, jedným z nich je určite aj ochrana ľudského zdravia a životného prostredia.

 
ELEKTROSTATICKÉ ODLUČOVAČE PRE KOTLY
POUŽÍVANÉ NA VYKUROVANIE RODINNÝCH DOMOV
 
Princíp:
Elektrostatický odlučovač je sekundárnym zariadením na minimalizovanie prachových častíc do ovzdušia zo spaľovacích zariadení. V zariadení sa nachádzajú vysokonapäťové elektródy. Častice prachu nachádzajúce sa v prúde odpadového plynu prechádzajú aktívnym priestorom medzi elektródami, sú nabíjané zápornými iónmi a získavajú záporný náboj. Pôsobením silného elektrického poľa sú nabité častice priťahované na povrch usadzovacích elektród, kde sa vplyvom prítlačných síl elektrického poľa usadzujú. Mechanickým oklepávaním sa prach z usadzovacích elektród uvoľňuje a padá do výsypky.
 
Využitie:
Existujúce kotly na tuhé palivo používajúce v rodinných domoch, ktoré nedosahujú emisné limity podľa súčasných platných legislatívnych požiadaviek.
 
Elektrostatický odlučovač Pohľad dovnútra na vysokonapäťové elektródy  
 

 
MOŽNOSTI ZNÍŽENIA HMOTNOSTNÝCH KONCENTRÁCIÍ ZNEČISŤUJÚCICH LÁTOK V SPALINÁCH Z VYKUROVACÍCH ZARIADENÍ NA TUHÉ PALIVO POMOCOU KATALYZÁTORA
 
Čo je to katalyzátor?
Katalyzátor je mriežka, na povrchu ktorej je s nanesená aktívna látka, ktorá dopomáha k transformácii niektorých znečisťujúcich látok nachádzajúcich sa v spalinách na iné, menej škodlivé. Už niekoľko rokov sa využívajú v automobiloch. Vo vykurovacích zariadeniach na tuhé palivo je toto opatrenie pomerne novou záležitosťou. Krbové pece s katalyzátormi sú predávané napr. v Rakúsku, Taliansku, alebo v USA. Pre názorný príklad uvádzame bežné používané katalyzátory s aktívnymi prvkami : WO3 – V2O5, Pd a Pt.
 
Obrázok s tromi typmi katalyzátorov
Zľava:
- Katalyzátor voštinového typu, aktívne látky: WO3 – V2O5;
- Katalyzátor v tvare včelích plástov, aktívna látka Pd;
- Katalyzátor voštinového typu, aktívna látka Pt
 
 
 
 
Kde sa môže umiestniť katalyzátor?
Hlavným kritériom pre umiestnenie katalyzátora vo vykurovacích zariadeniach na tuhé palivo je teplota spalín v danom mieste a jeho prístupnosť v prípade údržby/výmeny. Podľa rôznych typov a konštrukcie spaľovacích zariadení sa možnosti jeho umiestnenia líšia, väčšinou však pripadá do úvahy jedna, alebo viacej možností z nižšie uvedených:
1. umiestenie nad horákom/nad ohniskom,
2. v dymovode vo vnútri spaľovacieho zariadenia (napr. tzv. 2. ťah pred odťahovým ventilátorom),
3. v dymovode na výstupe zo spaľovacieho zariadenia.
 
Principiálna schéma umiestnenia katalyzátorov
Príklad umiestnenia katalyzátora v peletovej peci
 
 
 
Na čo slúži katalyzátor?
Katalyzátor slúži na zníženie hmotnostných koncentrácií znečisťujúcich látok vzniknutých v dôsledku nedokonalého spaľovania (napr. oxidu uhoľnatého a celkového organického uhlíka) v spaľovacích (vykurovacích) zariadeniach na tuhé palivo. Správnym výberom katalyzátora a vhodnou inštaláciou môže spaľovacie zariadenie dosiahnuť viditeľne lepšie výsledky z hľadiska zloženia spalín. Účinnosť katalyzátorov môže byť vysoká, avšak je potrebné doriešiť niektoré technické problémy ako napr. jeho bez údržbovú priechodnosť v dlhodobom časovom horizonte.
Obrázok katalyzátora po a pred použitím
Katalyzátor:
Vľavo - stav po 5 hodinách
Vpravo - stav pred použitím
 
 
 
Zdroj:
RYŠAVÝ, Jiří, Jiří HORÁK, František HOPAN, Kamil KRPEC a Petr KUBESA. Možnosti snížení koncentrací znečišťujících látek ze spalování biomasy pro vytápění domácností použitím katalyzátoru. Vytápění, větrání, instalace. Praha, 2019, 28(3), 140 - 147. ISSN 1210-1389.
RYŠAVÝ, Jiří, Jiří HORÁK, František HOPAN, Lenka KUBOŇOVÁ, Kamil KRPEC a Petr KUBESA. Comparison of catalysts in the point of view of pellet stove flue gas purification. International Journal of Energy Production and Management. 2019, 4(2), 124-133. DOI: 10.2495/EQ-V4-N2-124-133. ISSN 2056-3272.
Dostupné na: http://www.witpress.com/doi/journals/EQ-V4-N2-124-133