Škodlivé účinky dymu

S príchodom chladného obdobia sa každoročne zhoršuje kvalita ovzdušia v našich mestách a na vidieku. Je to najmä dôsledok vykurovania domácností tuhými palivami, ktoré je často znásobené spoluspaľovaním odpadov alebo spaľovaním iného paliva, ako určuje výrobca spaľovacieho zariadenia, prevádzkovaním prehorievacích a odhorievacích kotlov a nedokonalým spaľovaním. V roku 2014 sa podľa emisných inventúr na Slovensku vykurovanie domácností podieľalo na znečisťovaní prachovými časticami (PM2,5) až 81 % z celkových emisií a na znečisťovaní polyaromatickými uhľovodíkmi (PAH) cca 84 %. Prachové častice mikro rozmerov prenikajú až do pľúcnych alveol a sú príčinou mnohých respiračných a kardiovaskulárnych ochorení. Tieto častice sú nosičmi iných škodlivých látok, ako je napr. benzo (a) pyrénu (patrí do skupiny látok - PAH), ktorý spôsobuje rakovinu pľúc, poškodzuje pečeň, obličky a genetickú informáciu buniek.

Vplyv znečisťovania ovzdušia z vykurovania v domácnostiach na zdravie ľudí:

(Pre viac informácií kliknite na obrázok)


Z komína domu vychádza niekoľko typov emisií
Odkaz na text - Tuhé znečisťujúce látky
Odkaz na text - Oxid uhoľnatý
Odkaz na text - Dioxíny
Odkaz na text - Polyaromatické uhľovodíky
Odkaz na text - Polychlórované bifenily
Odkaz na text - Oxid siričitý

Tuhé znečisťujúce látky

Charakteristika znečisťujúcej látky:

Tuhé a kvapalné častice rôznej veľkosti

Zdroj znečisťujúcej látky obsiahnutej v dyme:

Popol v palive

Podmienky spaľovania (nedokonalé spaľovanie vedie k zvyšovaniu množstva TZL)

Škodlivosť znečisťujúcej látky na ľudské zdravie:

Všeobecne platí: čím menšie častice, tým výraznejší je ich škodlivý účinok

Škodlivosť TZL znásobuje možnosť naviazania toxických látok

Poškodenie dýchacieho a srdcovo-cievneho systému

Oxid uhoľnatý

Charakteristika znečisťujúcej látky:

Bezfarebný jedovatý plyn bez zápachu

Zdroj znečisťujúcej látky obsiahnutej v dyme:

Podmienky spaľovania (nedokonalé spaľovanie vedie k zvyšovaniu množstva CO)

Škodlivosť znečisťujúcej látky na ľudské zdravie:

Jeho toxicita závisí od jeho koncentrácie v ovzduší

Pri vysokých dávkach zapríčiňuje smrť (koncentrácia 1600 ppm - po 20 min strata vedomia, po 2 hodinách smrť)

Poškodenie krvi (schopnosť viazať kyslík), srdca a mozgu.

Dioxíny

Charakteristika znečisťujúcej látky:

Schopnosť bioakumulácie v rastlinných a živočíšnych tkanivách

Vyznačujú sa dlhou dobou zotrvania v životnom prostredí

Zdroj znečisťujúcej látky obsiahnutej v dyme:

Podmienky spaľovania

Spaľovanie a spoluspaľovanie odpadov

Škodlivosť znečisťujúcej látky na ľudské zdravie:

Poškodzujú imunitný systém

Poškodzujú nervovú a endokrinnú sústavu

Spôsobujú poruchy reprodukčných funkcií

Podozrenie, že spôsobujú rakovinu

Poškodzujú vývoj plodu

Hormonálne poruchy

Polyaromatické uhľovodíky

Charakteristika znečisťujúcej látky:

V ovzduší sa nachádzajú v plynnom alebo v tuhom skupenstve

Vyznačujú sa dráždivým zápachom

Ich prítomnosť sa spája s tmavosťou dymu

Má schopnosť sa viazať na prachové častice

Schopnosť bioakumulácie v rastlinných a živočíšnych tkanivách

Vyznačujú sa dlhou dobou zotrvania v životnom prostredí

Zdroj znečisťujúcej látky obsiahnutej v dyme:

Podmienky spaľovania (nedokonalé spaľovanie vedie k zvyšovaniu množstva PAH)

Spaľovanie a spoluspaľovanie odpadov

Škodlivosť znečisťujúcej látky na ľudské zdravie:

Pôsobí dráždivo na oči a kožu

Poškodzuje genetickú informáciu buniek - mutagénne účinky

Spôsobuje rakovinu pľúc - karcinogénne účinky

Poškodzuje pečeň a obličky

Polychlórované bifenily

Charakteristika znečisťujúcej látky:

Schopnosť bioakumulácie v rastlinných a živočíšnych tkanivách

Vyznačujú sa dlhou dobou zotrvania v životnom prostredí

Zdroj znečisťujúcej látky obsiahnutej v dyme:

Podmienky spaľovania

Spaľovanie a spoluspaľovanie odpadov

Škodlivosť znečisťujúcej látky na ľudské zdravie:

Spôsobuje závažné ochorenia kože

Spôsobuje poruchy funkcie pečene

Poruchy v imunitnom a nervovom systéme

Poruchy v reprodukcii

Podozrenie, že spôsobujú rakovinu

Hormonálne poruchy

Oxid siričitý

Charakteristika znečisťujúcej látky:

Bezfarebný plyn s ostrým štipľavým zápachom

Zdroj znečisťujúcej látky obsiahnutej v dyme:

Prítomnosť síry v palive

Škodlivosť znečisťujúcej látky na ľudské zdravie:

Pôsobí dráždivo na sliznice dýchacích ciest a na očné spojivky

Dlhodobé vystavenie vysokým koncentráciám vede k respiračným chorobám


Čo ovplyvňuje znečisťovanie ovzdušia v dôsledku vykurovania v domácnostiach

Čím kúrime 

Informácia o nameraných emisiách

Spaľujeme suché drevo

Spaľujeme mokré drevo

Spaľujeme len palivo určené výrobcom kotla

Ako kúrime 

Informácia o nameraných emisiách

Dodržiavame podmienky pre dokonalé spaľovanie

Spaľujeme nedokonale (nedostatok alebo prebytok vzduchu v spaľovacej komore, nedostatočná teplota pre horenie)

V čom kúrime 

Informácia o nameraných emisiách

  Kachľová pec

  Splyňovací kotol

  Automatizovaný kotol

  Prehorievaci kotol

  Odhorievaci kotol


Reálne merania

TZL -  tuhé znečisťujúce látky
CO  - oxid uhoľnatý
TOC - celkový organický uhlík
B(a)P - benzo (a) pyrén

TZL -  tuhé znečisťujúce látky
TOC - celkový organický uhlík
CO  - oxid uhoľnatý
PAH  - polyaromatické uhlovodíky (benzo(b)fluorantén, benzo(k)fluorantén, benzo(a)pyrén a indeno(1,2,3‐cd)pyrén)

Vysvetlivky: PE - polyetylénové sáčky, PET - PET fľaše
Zdroj: Výzkumné energetické centrum - Vysoká škola báňská - TU Ostrava

Reálne merania

TZL -  tuhé znečisťujúce látky
CO  - oxid uhoľnatý
B(a)P - benzo (a) pyrén

Zdroj: Výzkumné energetické centrum - Vysoká škola báňská - TU Ostrava

Reálne merania

TZL -  tuhé znečisťujúce látky
CO  - oxid uhoľnatý
PAH  - polyaromatické uhlovodíky (benzo(b)fluorantén, benzo(k)fluorantén, benzo(a)pyrén a indeno(1,2,3‐cd)pyrén)

* kachlová pec na drevo
Zdroj: Výzkumné energetické centrum - Vysoká škola báňská - TU Ostrava