Neznalosť zákona neospravedlňuje

Každý, kto prevádzkuje vykurovacie zariadenie v domácnostiach je povinný dodržiavať legislatívou stanovené požiadavky.

Prehľad legislatívnych požiadaviek týkajúcich sa vykurovania tuhými palivami v domácnostiach:


Povinnosti vyplývajúce z legislatívy:

Požiadať obec o vydanie súhlasu podľa § 17 ods. 1 písm. f) zákona č. 137/2010 Z. z. o vzduší v znení neskorších predpisov.

Odporúčania:

Informovať sa na obecnom úrade, aké náležitosti sú potrebné pre vydanie súhlasu.

Sankcie za porušenie povinností:

od 33 do 3 300 €

Povinnosti vyplývajúce z legislatívy:

Neprekročiť ustanovenú tmavosť dymu.

Obrázok - meranie tmavosti dymu - vydalo združenie Arnika

Prevádzkový stav Tmavosť dymu Čas
Bežná prevádzka 2. stupeň podľa Ringelmana alebo 40 % opacity
Rozkurovanie zo studeného stavu 3. stupeň podľa Ringelmana alebo 60 % opacity ≤ 3 h
Odstavovanie 3. stupeň podľa Ringelmana alebo 60 % opacity ≤ 30 min

Dodržať stanovené technické požiadavky a podmienky prevádzkovania:

- spaľovať palivo stanovené výrobcom, alebo v súhlase podľa § 17 ods. 1 písm. f) zákona č. 137/2010 Z. z,

- spaľovať tuhé fosílne palivá s dovoleným množstvom síry,


Palivo Obsah síry (g/MJ)
Hnedé uhlie ≤ 1,1
Čierne uhlie ≤ 0,78
Uhoľné brikety ≤ 0,60
Koks ≤ 0,35

- spaľovať nekontaminované prírodné drevo, drevo mechanicky upravené výrobcom (napr. kusové drevo, pelety, brikety, štiepka), alebo inú prírodnú biomasu upravenú na palivo podľa požiadaviek výrobcu kotla (napr. slama, trstina),

- emisie z vykurovacích zariadení musia zodpovedať požiadavkám podľa technických noriem alebo iných technických špecifikácií.

Zákaz spaľovať alebo spoluspaľovať odpad a druhotné palivo.

Odporúčania:

Kupovať len certifikované vykurovacie zariadenia.

Nekupovať vykurovacie zariadenia z druhej ruky.

Kupovať palivá od oficiálnych predajcov.

Dôsledne si prečítať návod na prevádzku od výrobcu a dodržiavať ním uvedené pokyny.

Čo najmenej zasahovať do procesu spaľovania.

Dodržiavať správne zásady kúrenia

Sankcie za porušenie povinností:

od 33 do 3 300 € (porušenie povinnosti: 1.Neprekročenie ustanovenej tmavosti dymu, 2.Dodržanie stanovených technických požiadaviek a podmienok prevádzkovania, 3.Zákaz spaľovania druhotných palív)

do 1 500 € (porušenie povinnosti: Zákaz spaľovania komunálneho odpadu v domácnostiach)

Povinnosti vyplývajúce z legislatívy:

Nechať si revíznym technikom komínov vykonať odborné preskúšanie komína podľa zákona 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi.

Sankcie za porušenie povinností:

99 €

Povinnosti vyplývajúce z legislatívy:

Vykonať čistenie komína a spalinovodov v predpísaných lehotách podľa vyhlášky MV SR 401/2007 Z. z. o technických podmienkach a požiadavkách na protipožiarnu bezpečnosť pri inštalácii a prevádzkovaní palivového spotrebiča, elektrotepelného spotrebiča a zariadenia ústredného vykurovania a pri výstavbe a používaní komína a dymovodu a o lehotách ich čistenia a vykonávania kontrol.

Výkon zariadenia PalivoTyp komínaLehota kontroly a čistenia
≤ 50 kWkvapalné, tuhé  1 x 4 mesiace
≤ 50 kWplynnébez vložky 1 x 6 mesiacov
≤ 50 kWplynnés vložkou1 x 12 mesiacov
> 50 kWkvapalné, tuhé  1 x 2 mesiace
> 50 kWplynné 1 x 6 mesiacov
> 50 kWplynné typu C 1 x 12 mesiacov

Odporúčania:

Čistenie komínov a spalinovodov v predpísaných lehotách kominárom. V opačnom prípade poisťovňa nebude akceptovať poistnú udalosť, ak vznikne škoda vyhorením komína.

Sankcie za porušenie povinností:

99 €

Povinnosti vyplývajúce z legislatívy:

- vykonať opatrenia na nápravu uložené obcou alebo Slovenskou inšpekciou životného prostredia

- na vyzvanie obce podrobiť sa preskúmaniu podmienok a požiadaviek na prevádzku spaľovacieho zariadenia

Sankcie:

od 33 do 3 300 € (opatrenia na nápravu)

od 20 do 330 € (vyzvanie obce)