Nebojte sa modernizácie vo vykurovaní

Modernizácia vykurovacieho zariadenia neznamená vymeniť jestvujúci starý kotol za nový kotol toho istého typu. V prípade vykurovacích zariadení na tuhé palivo predstavuje modernizácia výmenu prehorievacieho alebo odhorievacieho kotla za splyňovací alebo automatizovaný kotol. Hoci modernizácia na začiatku prináša vyššie investície, tieto sa postupne vrátia, dokonca prevýšia prvotnú investíciu z dôvodu nižších prevádzkových nákladov počas životnosti vykurovacieho zariadenia. Ďalším prínosom modernizácie je komfort kúrenia a, čo je veľmi dôležité pre zdravie ľudí, minimalizovanie znečisťovania ovzdušia.

Bývame:

Rodinný dom

Typ rodinného domu: dvojpodlažný, nepodpivničený
Rok výstavby: 1985
Vykurovaná plocha: 180 m2
Merná tepelná strata: 25 W/m3
Konštrukcia: kamenné základy, obvodové múry - plné pálené tehly, vápenno-cementová omietka, strop - drevený, trámový, šikmá strecha, nezateplený
Energetická hospodárnosť budovy: trieda E
Obostavaný priestor - 604,8 m3
Ročná potreba tepla na vykurovanie: 109 GJ/rok


Existujúci kotol

Kúrime (vyberte kliknutím):


Prehorievací kotol

Účinnosť vykurovacieho zariadenia: 58 %
Palivo: kusové tvrdé drevo: 33 Eur / PRM
Spotreba paliva: 26 PRM / rok

Odhorievací kotol

Účinnosť vykurovacieho zariadenia: 67 %
Palivo: kusové tvrdé drevo: 33 Eur / PRM
Spotreba paliva: 23 PRM / rok


Nový kotol

Meníme vykurovacie zariadenie za:


Splyňovací kotol

Splyňovací kotol

Účinnosť vykurovacieho zariadenia: 90 %
Palivo: kusové tvrdé drevo: 33 Eur / PRM
Investičné náklady: 2 100 Eur


Výsledok

Modernizáciou získame:


Minimalizujeme náklady na vykurovanie

Ročne ušetríme na kúrení: cca 305 €
Ročne ušetríme na kúrení: cca 194 €
Návratnosť investície: cca 6,8 rokov
Návratnosť investície: cca 10,8 rokov
Plus

Zmena prinesie vyšší komfort kúrenia

Znížime častosť prikladania paliva.

Znížime častosť čistenia kotla od popola.

Plus

Minimalizujeme množstvo škodlivín do ovzdušia, chránime životné prostredie, chránime svoje zdravie

Ročne znížime množstvo škodlivín (kg) vypustených do ovzdušia o:

Pruhový graf
Pruhový graf