Nie je kúrenie ako kúrenieSprávne kúrenie:

  • minimalizuje znečistenie ovzdušia,
  • znižuje náklady na kúrenie,
  • predlžuje životnosť vykurovacieho zariadenia,
  • predchádza častej poruchovosti zariadenia.

Obrázok súvislostí: Ako kúrime - Čím kúrime - V čom kúrime - Čo dýchame
 

Zásady správneho kúrenia:

Výkon   Primeranú veľkosť tepelného výkonu vykurovacieho zariadenia konzultujte s odborníkom.

Správnym nadimenzovaním tepelného výkonu vykurovacieho zariadenia sa dosiahne optimálna potreba tepla pre domácnosť. Treba si uvedomiť, že ak je tepelný výkon zariadenia predimenzovaný, každý jeden 1 °C tepla v domácnosti navyše znamená zvýšenie ročných nákladov na kúrenie o 6 % (platí pre stav: zvýšenie teploty z 20°C na 21°C pri výpočtovej vonkajšej teplote). Správne navolený tepelný výkon zariadenia je predpokladom pre dokonalé spaľovanie, a tým aj pre nižšie emisie znečisťujúcich látok do ovzdušia. Vykurovacie zariadenia na tuhé palivo je vhodné kombinovať s akumulačnou nádržou, ktorá umožní zariadeniu ísť na menovitý tepelný výkon aj pri nižšom odbere tepla, ako bolo zariadenie nadimenzované (potreba tepla v miestnostiach sa navrhuje pri vonkajšej výpočtovej teplote podľa klimatickej oblasti rodinného domu, napr. -15 °C). Do akumulačnej nádrže sa akumuluje teplo, ktoré sa môže kedykoľvek uvoľňovať do vykurovacieho systému bez toho, aby vykurovacie zariadenie bolo v prevádzke, čo šetrí prevádzkové náklady na kúrenie.

Kvalita paliva výrazne ovplyvňuje náklady na kúrenie. Uvedieme to na príklade kusového dreva, ktorým sa kúri v domácnostiach najčastejšie.

Porovnanie výhrenvosti urového a sušeného dreva

Zdroj: Výzkumné energetické centrum - Vysoká škola báňská - TU Ostrava

Optimálne je spaľovať kusové drevo s vlhkosťou pod 20 %. Spotrebuje sa menej energie na odparenie vody z paliva, viac energie sa využije pre teplo v domácnosti. Inými slovami – spáli sa menej dreva, znížia sa náklady na kúrenie.

Na dosiahnutie vyššie uvedenej vlhkosti odporúčame palivové drevo narezať na dĺžku 1 m, hrubšie kusy naštiepať na tenšie a sušiť min. 2 roky na vetranom a zastrešenom mieste.

Obsah vody v dreve, ktoré spaľujete, si môžete zmerať aj sami. Návod tu.

Ak kúrime uhlím, nesmie byť prekročený legislatívou stanovený podiel síry v palive

Cieľom správnej techniky rozkurovania je minimalizovať množstvo dymu, získať rýchlejšie dobrý ťah komína a dostať sa na časový interval štandardného prikladania paliva (neprikladať po 5 minútach hrubšie polená). Ak kúrite v krbe alebo v kachľovej peci, určite oceníte výhody tejto techniky. Drevo uložte do ohniska tak, že na hrubšie klátiky položíte naprieč tenšie polená. Na ne dajte ešte zopár tenších polienok alebo triesok (ideálne z mäkkého dreva) a medzi ne vložte pevný voskový podpaľovač. Pozor, nevkladajte do ohniska viac dreva, ako predpisuje výrobca vykurovacieho zariadenia. Drevo postupne prehára zhora nadol, horí dlhšie, čistejšie a komín sa rýchlejšie „naštartuje“. Pozrite si krátku ukážku opísanej techniky v kachľovej peci TU.

Prikladanie paliva do ohniska ovplyvňuje spaľovací proces. Pri ručnej obsluhe vykurovacieho zariadenia je nesmierne dôležité poznať interval prikladania paliva, veľkosť dávky paliva a fázu horenia, kedy sa má priložiť ďalšia dávka paliva. Veľkosť dávky a interval prikladania určuje výrobca vykurovacieho zariadenia. Vo väčšine prípadov je informácia uvedená v návode na použitie.

Interval prikladania pri krboch je približne každá hodina. Veľkosť dávky, ak túto informáciu neuvádza výrobca, odhadneme výpočtom: nominálny tepelný výkon krbu vydelíme hodnotou 2,8 kWh (využiteľná energia z 1 kg dreva pri účinnosti 70 %). Napr. veľkosť hodinovej dávky pre krb s výkonom 10 kW je 3,6 kg.

Interval prikladania paliva do kachľových pecí varíruje od 1 – 3-krát za deň. Tu je potrebné upozorniť, že v ohnisku nehorí oheň po celý čas medzi jednotlivými dávkami paliva, t. j. interval prikladania paliva (v našom prípade ďalšie rozkurovanie) určuje dĺžka uvoľňovania akumulovaného tepla v peci do okolitého prostredia.

Ak kúrite kotlom, interval prikladania paliva závisí od typu. Pri prehorievacom kotle to môže byť interval od 1 do 4 hodín, pri odhorievacom kotle 2 až 8 hodín, pri splyňovacom 4 až 12 hodín a pri automatizovanom kotle nad 12 hodín.

Správne nastavenie prívodu vzduchu na horenie do ohniska je kľúčom k efektívnemu kúreniu. V návodoch k obsluhe vykurovacieho zariadenia je uvedené, ako nastaviť regulačné klapky prívodu vzduchu do ohniska počas rozkurovania, horenia a opätovného prikladania paliva. Je dôležité dôkladne sa oboznámiť s postupom a prísne ho dodržiavať.

Ukážka nastavenia regulačných klapiek pre krb

Teplota nad 250 °C – únik tepla von komínom, zvyšovanie nákladov na kúrenie.

Teplota pod 150 °C – vznik dechtu v komíne, zvyšovanie nákladov na čistenie komína.

Pravidelným čistením vykurovacích zariadení a spalinovodov predchádzate:

1. tvoreniu vrstvy sadzí na výmenníkovej stene vykurovacieho zariadenia, ktorá je výkonným izolantom a znižuje účinnosť odovzdania tepla do vykurovacieho systému (2 mm vrstva sadzí znižuje prestup tepla o 25 %),

2. vzniku požiarov,

3. zhoršeniu znečisťovania ovzdušia, a to najmä prachovými časticami.

Lehoty čistenia komínov a spalinovodov sú stanovené zákonom. Viac informácii TU.

Dobrý technický stav vykurovacieho zariadenia je dobrým predpokladom pre dosiahnutie energetickej účinnosti, ktorú stanovil výrobca. Čím je účinnosť zariadenia nižšia, tým je spotreba paliva vyššia a tým vyššie sú aj náklady na kúrenie.

Legislatíva ukladá prevádzkovateľom vykurovacích zariadení na tuhé palivo povinnosť zabezpečiť prostredníctvom odborne spôsobilej osoby pravidelnú technickú kontrolu vykurovacieho systému z pohľadu energetickej účinnosti. Viac informácii TU.

Pre niektoré vykurovacie zariadenia môže približne stanoviť energetickú účinnosť zariadenia aj neodborník. Viac informácii TU.

Modernizácia vykurovacieho zariadenia šetrí náklady na kúrenie, voľný čas a znižuje množstvo škodlivín vypúšťaných do ovzdušia. Viac informácii TU.


© 2022 - Slovenská agentúra životného prostredia